2024. julius 23. | Lenke, Brigitta, Apollinár

Információ kérés

08/14
09:22

Tisztelt Lakosság!

Annak érdekében, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek, kérjük az alábbi nyilatkozatot kitöltve Kunsziget Község Önkormányzatához 2018.08.16-ig leadni szíveskedjen.

Nyilazkozat: https://goo.gl/AcLo97

T É L I   R E Z S I C S Ö K K E N T É S

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a téli rezsicsökkentés igénybevételének lehetőségéről.

 

A rezsicsökkentés keretében díjmentesen tüzelőanyag igényelhető.

Ehhez elsődlegesen kérjük a 2018. augusztus 14-én kiküldött nyilatkozatokat (1. sz. melléklet) leadni Kunsziget Község Önkormányzatánál – 9184 Kunsziget, József A. u. 2. - LEGKÉSŐBB 2018. augusztus 16-ig! (előszűrés)

 

A továbbiakban az igénylésre vonatkozóan az alábbiakat közöljük:

 

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál.

 

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

Amennyiben az érintett önkormányzat a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be a 1364/2018. (VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadja be.

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (továbbiakban: BM OKF) jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Az igénylő tudomásul veszi, hogy a BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozhatja, valamint, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul. (Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás a jelen dokumentum 2. sz. mellékelte.)

 

Az előszűrés lezártát követően a jogosultaknak egy további igénybejelentő és hozzájáruló nyilatkozat kitöltése lesz majd szükséges, melyről tájékoztatást a későbbeikben adunk. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel mind a hagyományos hirdetőtáblákon mind az internetes felületeken megjelenő hirdetményeket.   


1.sz. melléklet

 

Nyilatkozat

 

Alulírott …………………………………………………………………………….….... (olvasható név), (születési hely, idő: …………………………………………………………………., anyja neve: …………………………………………………….………………. büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy lakóingatlanomban,      

9184 Kunsziget,…………….………………………………út/utca ……………házszám (olvasható lakcím) vezetékes gázszolgáltatás nem elérhető, továbbá a Kormány rezsicsökkentés programjának keretein belül kedvezményben (gázszámlából történő 12.000 Ft-os jóváírás) nem részesültem.

                                                    

 

                                                                                                          ……………………………………

                                                                                                                             aláírás

 

A kedvezményben lakott lakóingatlanonként 1 fő részesülhet, a nyilatkozatot ingatlanonként 1 fő nevére kérjük leadni Kunsziget Község Önkormányzatánál – 9184 Kunsziget, József Attila u. 2., LEGKÉSŐBB 2018. augusztus 16-ig!             

 


2. sz. melléklet

 

Adatkezelési tájékoztató

a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti igénybejelentő laphoz

Adatkezelői információk

 

Együttes adatkezelők:

-          érintett önkormányzat

-          BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), valamint a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv

-          Belügyminisztérium

 

Az adatkezelő megnevezése:

Az érintett önkormányzat megnevezése:

Székhelye:

Postai címe:

Telefonszáma:

Telefaxszáma:

 

Az adatkezelő megnevezése:

BM OKF, valamint a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv

Székhelye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Postai címe:

1903 Budapest, Pf.: 314

Telefonszáma:

(+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089

Telefaxszáma:

(+36-1) 469-4157

 

Az adatkezelő megnevezése:

Belügyminisztérium

Székhelye:

1051 Budapest, József Attila 2-4.

Postai címe:

1903 Budapest, Pf.: 314

Telefonszáma:

(+36-1) 441-1000

Telefaxszáma:

(+36-1) 441-1437

 

Adatvédelmi probléma vagy joggyakorlás kapcsán kihez fordulhat az érintett?

 

Az érintett önkormányzat adatvédelmi tisztviselője:

Elérhetősége:

 

A BM OKF adatvédelmi tisztviselője:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

Szolgálati helye: BM OKF Hivatal

 

Elérhetősége: 20/8200-559 (vonalas telefonszám)

                               [email protected]

 

A BM adatvédelmi tisztviselője:

dr. Tarczi-Ábrahám Dominika

 

Elérhetősége: +361/999-4348

                      [email protected]

 

Milyen személyes adatokat érint az adatkezelés?

 

Az adatkezelés azonosító adatokat érint (név, születési név, szül. hely, idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely).

 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pont c) alpontja alapján a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentő korábban részesült-e téli rezsicsökkentésben, mely ellenőrzés lefolytatásához szükséges az adatok kezelése.

 

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez.

Bookmark and Share

Vissza

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 - 15.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00

Az adóügyi előadó ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8.00 - 12.00

 

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Dobos Marietta- +36 20/580-8057
Némethné Frank Tímea - +36 20/428-61-03
december 1-től
 
hétfőn: 13:00 - 15:00 óráig,
­kedden: 9:00 – 12:00 óráig
­szerdán: 9:00 – 12:00 óráig,
­csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig
­pénteken: 9:00 – 12:00 óráig
 
Időpont foglalás:
https://dobos-medical.reservio.com

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00
 

Településrendezési eszközök:

Kunsziget Község Településrendezési eszközei itt elérhetők

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu